زمان حال کامل

زمان حال کامل

 

 

 

ساختار:

جملات مثبت و منفی

past participle (قسمت سوم فعل)

       have ('ve)                    have not (haven't)

I, you, we, they

       has ('s)                     has not (hasn't)

he, she, it

 

جملات پرسشی

past participle   (قسمت سوم فعل)?

I, you, we, they

have

he, she, it

has

 

چند مثال:

 

·         We've been to Paris.

 

·         He hasn't lived in Paris.

 

·         Have you met him yet?

 

کاربرد

 

1- برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:

 

·         I have studied English since 1990. (از سال 1990 به مطالعه انگلیسی پرداخته‌ام)

 

·         She's lived in Tehran for 10 years. (او به مدت 10 سال در تهران زندگی کرده است)

 

·         How long have you lived in Tehran? (چه مدتی در تهران زندگی کرده‌اید؟)

 

·         I've lived in Tehran all my life. (همه عمرم را در تهران زندگی کرده‌ام)

 

           

 

توجه‌ داشته ‌باشید که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زمانی خاصی مانند since و for استفاده می‌شود.

 

for نشان دهنده دوره‌ای از زمان است که تا کنون ادامه داشته است، ولی since با مقطعی از زمان به کار می‌رود و به معنی «از آن زمان تا کنون» می‌باشد: 

           

/ 0 نظر / 9 بازدید