زمان حال ساده

زمان حال ساده

 

ساختار:

مفرد

جمع

I      you

 go          play       don’t work

we  you they

go               play     don’t work

he she it

goes      plays  doesn’t work

 

کاربرد

 

زمان حال ساده یکی از متداول‌ترین زمانها در زبان انگلیسی می‌باشد که برای مقاصد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 

1- برای بیان عملی که همیشه تکرار می‌شود، مانند یک عادت یا رسم:

 

·         I go to school by bus.

 

·         We get up at 7 AM.

 

·         'Does he smoke?' 'No, he doesn't.'

 

 

 

2- برای بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

 

·         The earth orbits the sun.

 

·         I come from Iran.

 

·         Some animals migrate in winter. 

 

(بعضی از حیوانات در زمستان مهاجرت می‌کنند.)

 

3- برای بیان حقیقتی که برای مدتی (طولانی) دوام داشته باشد:

 

·         I work in a shop.

 

·         She lives in a small cottage.

 

           

نکته:

زمان حال ساده اغلب با قیدهای تکرار مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهمترین قیدهای تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:

 

never     rarely     sometimes     often     usually     always

0%................................. 50% .................................100%

 

·        

/ 0 نظر / 12 بازدید