اس ام اس فلسفی و عرفانی . . .

نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است . . .

*

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه

با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .

*

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد .

*

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟

*

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود

*

اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده

نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن

در هر حرفه و کاری . . .

*

شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . . .

/ 0 نظر / 8 بازدید